Estimare
Proiect

Despre
avocat Monica Trif

Cabinetul Individual Trif Monica a fost înființat în urmă cu 10 ani. Din dorința de a consolida clienților o apărare bine pusă la punct și bazată pe principii juste și conforme legislației în vigoare, suntem în permanență la curent cu noutățile legislative și jurisprudența națională și internațională..

Reușitele Cabinetului sunt în toate domeniile precizate, astfel că vom putea soluționa orice problemă apărută în domeniul juridic. De asemenea, colaborăm cu diverși specialiști și experți, pentru ca succesul să fie cât mai mare.
Ne recomandă experiența acumulată în sistemul de justiție din România, dar și o echipă dinamică și compactă, cu idei inovative, orientate către nevoile clienților.

Domenii de activitate

 • consultanță juridică;
 • acțiuni și cereri în justiție;
 • revendicare mobiliară și imobiliară;
 • garanție pentru evicțiune;
 • simulație;
 • rezoluțiunea și rezilierea contractelor;
 • grănițuire;
 • partaj judiciar;
 • succesiuni;
 • acțiuni privind dreptul de servitute;
 • răspundere civilă delictuală și contractuală;
 • acțiuni în nulitatea actelor;
 • acțiuni în constatare și în anulare a actelor juridice;
 • acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune;
 • acțiuni in pretenții;
 • acțiuni posesorii;
 • uzucapiune;
 • moștenire, partaj moștenire, acțiuni pentru intrarea în posesia unei moșteniri;
 • recuperări de creanțe;
 • ieșiri din indiviziune;
 • contravenții;
 • recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • măsuri asigurătorii;
 • evacuări;
 • exproprieri;
 • executări silite;
 • contestații la executare;
 • atestări, dări de dată certă, apostilări și supralegalizări de documente
 • redactarea, modificarea, negocierea și încetarea contractelor civile de:
  • vânzare – cumpărare

  • împrumut

  • depozit

  • donație

  • întreținere

  • închiriere

  • rentă viageră

  • comodat

 • tranzacții, redactare contracte, cereri;
 • legalizare și învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătorești;
 • asistență si reprezentare în fața notarului public;
 • negocieri;
 • achiziții imobiliare;
 • drepturile omului – proceduri CEDO;
 • asistare si reprezentare în proceduri necontencioase.
 • consultanță juridică;
 • contracte comerciale – redactare și atestare;
 • asistare la negocieri de contracte și tranzacții;
 • recuperare debite – executare silită;
 • redactare cereri și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești;
 • litigii;
 • procedura somației de plată și a ordonanței de plată;
 • mediere, tranzacții în faza procesuală si post procesuală;
 • întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri;
 • obținere autorizații de funcționare și acorduri de la instituții de stat.
 • asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului;
 • înfiintare societăți comerciale;
 • reprezentare în fața judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului București și județul Ilfov;
 • redactare act constitutiv;
 • modificare act constitutiv;
 • redactare acte adiționale, hotărâri A.G.A.;
 • rezervare denumire societate;
 • obținere certificat de cazier fiscal;
 • obținere certificat constatator;
 • majorare/reducere capital social;
 • cesiune părți sociale/acțiuni;
 • intrare/retragere asociați;
 • numire administratori/cenzori;
 • înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanțe;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizare de funcționare;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificare date de identificare asociați;
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment
 • consultații juridice
 • asistență juridică și reprezentarea in fața organelor de urmărire penală – Poliție și Parchet, respectiv a Instanțelor Judecătorești de orice grad;
 • redactarea de plângeri, denunțuri, memorii, alte cereri;
 • redactarea, depunerea și susținerea unor cereri având ca obiect :
  • sesizarea organelor de urmărire penală;

  • plângeri prealabile ale persoanelor vătămate;

  • plângeri îndreptate împotriva măsurilor și actelor dispuse de organele de urmărire penală;

  • intervenția în procesul penal a părții responsabile civilmente;

  • luarea măsurilor de restituire a unor bunuri;

  • suspendarea urmăririi penale sau a judecății;

  • liberarea provizorie;

  • contestații în anulare, revizuiri;

  • revocarea măsurilor de siguranță;

  • reabilitări;

  • contopiri, liberări condiționate, amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii, înlăturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;

  • contestații la executare;

 • consultanță juridică pentru:
  • infracțiuni economice;
  • infracțiuni financiar-contabile;
  • infracțiuni fiscale;
  • infracțiuni de fals și uz de fals;
  • infracțiuni de serviciu și infracțiuni specifice legislației muncii;
  • redactări de cereri și plângeri penale;
  • reprezentare și asistență juridică în procese penale;
  • contravenții;
 • consultanță juridică;
 • redactare de cereri și plângeri prealabile;
 • reprezentare in fața instanțelor de judecată, instituțiilor publice, precum și în fața Comisiilor de Disciplină;
 • reprezentare în fața Sindicatelor;
 • contestații de orice fel, împotriva deciziilor emise de instituțiile publice
 • asigurăm asistență și reprezentare permanentă în fața:
  • Fiscului;
  • Gărzii Financiare;
  • Direcției Finanțelor Publice;
  • Administrației Financiare Locale;
 • consiliere privind :
  • TVA;
  • Taxe și Impozite;
 • consultanță juridică;
 • contracte comerciale – redactare și atestare;
 • asistare la negocieri de contracte și tranzacții;
 • recuperare debite – executare silită;
 • redactare cereri și reprezentarea clienților în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești;
 • procedura somației de plată și a ordonanței de plată;
 • mediere, tranzacții în faza procesuală și post procesuală;
 • întocmirea de notificări, somații, adrese, cereri;
 • obținere autorizații de funcționare și acorduri de la instituții de stat;
 • asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului;
 • înființare societăți comerciale;
 • reprezentare în fața judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului București și județul Ilfov;
 • redactare act constitutiv;
 • modificare act constitutiv;
 • redactare acte aditionale, hotărâri A.G.A.;
 • rezervare denumire societate;
 • obținere certificat de cazier fiscal;
 • obținere certificat constatator;
 • majorare/reducere capital social;
 • cesiune părți sociale/acțiuni;
 • intrare/retragere asociați;
 • numire administratori/cenzori;
 • înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanțe;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizare de funcționare;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificare date de identificare asociați;
 • dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment.
 • consultanță juridică;
 • depunere dosar și menținerea legăturii cu instituțiile publice abilitate;
 • acționarea în instanță în situația întârzierii exagerate în soluționarea dosarelor și acordarea cetățeniei.
 • redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței;
 • redactarea cererilor de înscriere a creanței la masa credală;
 • formularea de contestații la Tabelul Preliminar de creanțe, Tabelul Definitiv de creanțe;
 • asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii insolvenței, în fața instanțelor de judecată, în orice etapă procesuală, dar și în fața Adunărilor Creditorilor;
 • asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și lichidare voluntară;
 • înființare asociații și fundații, sindicate, federații;
 • obținere reprezentativitate sindicate;
 • modificare acte constitutive;
 • redactare acte aditionale;
 • redactare procese verbale ale organelor asociației sau fundației;
 • consultanță în derularea activității;
 • reprezentare în fața instanței de judecată;
 • reprezentare în fața altor autorități competente.
 • consultații juridice
 • redactarea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de apel și recurs, ordonanțe presedințiale, concluzii scrise, întocmirea de acte juridice specifice dreptului muncii;
 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată pentru:
  • contractul de muncă – negociere, încheiere și desfacere;
  • relațiile dintre angajat și angajator;
  • protecția muncii, P.S.I. și pază;
  • negocieri și medieri;
  • decizii de imputare și angajamente de plată;
  • reîncadrarea în muncă și plata salariilor restante;
  • disponibilizări, salarii compensatorii, ordonanțe;
  • stabilirea și plata pensiilor, civile și militare;
  • contestarea deciziei de pensionare și recalcularea pensiei.
 • asistență juridică, consultații juridice și reprezentarea în fata Caselor de Pensii, a angajatorilor și a instanțelor de judecată, pentru evitarea sau rezolvarea diferendelor ce se ivesc în domeniul asigurărilor sociale.
 • consultanță juridică;
 • redactare acțiuni;
 • asistență juridică și reprezentare în procese de:
  • divorț;
  • partaj;
  • pensie de întreținere;
 • transcrierea actelor de stare civilă;
 • drepturile omului – proceduri CEDO;
 • dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia româ
 • recunoașterea și executarea în România a hotărârilor judecătorești străine;
 • decăderea din drepturile părintești:
  • încredințare spre creștere și educare a copiilor minori;
  • stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia;
  • stabilire program de vizitare minor.

Onorarii

În ceea ce privește politica de onorarii, putem spune că aceasta este echilibrată,
bazată pe experiența profesională, natura și dificultatea speței,
cât și pe timpul dedicat soluționării acesteia.

În acest sens, Cabinet de Avocat Monica Trif va ofera urmatoarele posibilitati:
ONORARII FIXE
ONORARII DE SUCCES
ONORARII TIP ABONAMENT

Pentru mai multe detalii și lămuriri, nu ezitați să ne contactați.

Contact


TELEFON: +40 735 037 078
E-MAIL: avocatmonicatrif@yahoo.com